تجهیزات دوار
ROTATING EQUIPMENTS

PULLEY

پولی جزء متداولترین تجهیزات برای انتقال دور و توان بین محرک و متحرک در بسیاری از صنایع می باشد. این مکانیزم انتقال قدرت، علاوه بر اینکه انتقال قدرت را بین محرک و متحرک با فاصله های محوری متغیر ممکن می سازد، قابلیت تغییر سرعت دوران را نیز ایجاد می کند. این قابلیت در طراحی، توسط طراحان و با انتخاب قطر دایره گام متفاوت برای پولی های نصب شده، بر روی شافت محرک و متحرک ایجاد می شود.

MESC.NO

43.09.15.462.3
43.09.15.462.3
43.09.15.617.3
43.09.15.682.3
43.09.15.764.3
43.09.15.911.3
43.09.15.912.3
PULLEY-DRIVE
PULLEY-DRIVE
PULLEY
PULLEY
فهرست